1 Om REN
2 Visjon, politikk og mål
3 Kvalitets- og miljøstyring
4 Avfallshåndtering
5 RENs tjenestetilbud
6 Miljøpåvirkninger fra RENs aktiviteter

RENs miljømål og prioriterte miljøaspekter

Miljøaspekt Mål Resultat
Bruk av ressurs - Redusere forbruket av strøm og fjernvarme.
Klimagassutslipp - Redusere utslipp knyttet til innsamling av husholdningsavfall.
- Redusere utslipp fra kjøretøy og maskiner knyttet til drift.
Sjenanse synsinntrykk - Redusere overfylte returpunkter og forsøpling, samt redusere kjøring.


Les mer om tiltak som ble gjennomført på side 8 i fullversjonen

Avfall og behandlingsmåter

RENs anlegg i Oslo

Oversikt over prosesser som påvirker et avfallsdeponi

Les mer om avslutningen av deponiet på side 27 i fullversjonen